Home

 

VEDTEKTER

 

§ 1 Navn

Organisasjonens navn er NORSK FORENING FOR INTERKULTURELL KOMPETANSE, heretter kalt NOFIK. NOFIK er selveiende og en politisk og økonomisk uavhengig interesseorganisasjon med ideelle formål. NOFIK er åpen for fagfolk og praktikere av interkulturell kommunikasjon som vil fremme interkulturell forståelse i det norske samfunn.

 

§ 2 Formål

v  Bidra til økt kunnskap og forståelse av kulturell diversitet og interkulturell dialog i Norge og fremme interesse for interkulturelle spørsmål.

v  Bidra til å øke innsikt i interkulturell dialog, bl.a. gjennom konferanser, og formidling, spredning og utveksling av medlemmenes faglige ressurser.

v  Stimulere til interkulturelt samarbeid.

v  Formidle internasjonal forskningsbasert kompetanse for å styrke inkludering, likebehandling og retten til å være annerledes.

v  Bidra til å utvikle utdanning for interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap

 

§ 3 Oppgaver

v  Drive formidling av relevant forskningsbasert kunnskap.

v  Koordinere faglig kunnskap om mellommenneskelig kommunikasjon som inntil nå har vært spredd på ulike fagområder.

v  Utveksle interkulturelle erfaringer i fagmiljøet og mellom fagmiljø og offentlig og sivil sektor og næringsliv.

v  Bygge opp og drive en nettbasert ressursbase innen fagfeltet.

v  Være ressurssenter for interkulturell utdanning og forskning i Norge

v  Organisere en oppstartskonferanse, og deretter jevnlige konferanser.

 

§ 4 Medlemskap
§ 4.1 Medlemskap:
Enhver som slutter seg til NOFIKs formål kan bli medlem. Medlemskap i NOFIK er personlig, og medlemmet må være registrert som medlem innen fire uker før årsmøtet for å ha stemmerett.
§ 4.2 Organisasjoner: Organisasjoner som slutter seg til NOFIKs formål kan bli støttemedlem med møterett og forslagsrett.

§ 5 Årsmøtet
§ 5.1 Årsmøtet:
Årsmøtet er NOFIKs høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år i forbindelse med NOFIKs konferanse.
§ 5.2 Frister: Styret skal innkalle til årsmøte og gjøre fullstendig saksliste tilgjengelig for medlemmene senest 4 uker før årsmøtet finner sted. Forslag må være innsendt til styret senest 3 måneder før årsmøtet.
§ 5.2 Årsmøtets oppgaver: Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Årsmøtet skal:

- Behandle årsmelding
- Behandle regnskap i revidert stand
- Behandle innkomne forslag
- Behandle strategisk plan
- Vedta budsjett
- Velge:

a) Leder og nestleder
b) Styremedlemmer
c) Varamedlemmer
d) Valgkomité med 3 medlemmer
e) Revisor

Både styret og årsmøtet kan oppnevne utvalg etter behov. 

§ 5.2 Ekstraordinært årsmøte: Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret vedtar det eller når minst 20 % av medlemmene ønsker det. Ekstraordinært årsmøte innkalles og organiseres av styret.

§ 6 Styret
§ 6.1. oppgaver: Styret, inklusiv varamedlemmer, velges av årsmøtet og skal lede og ivareta NOFIK mellom årsmøtene. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet.
§ 6.2. Valgperiode: Styret velges av årsmøtet for to år om gangen, normalt slik at halvparten av styremedlemmene er på valg.  

§ 7 Annet
§ 7-1 Endring av vedtektene:
Endringer i formål og vedtekter kan bare foretas av årsmøtet i hht. ordinære saksbehandlingsregler, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
§ 7-2 Oppløsning: Foreningen kan oppløses av årsmøtet med minst to tredels flertall.
§ 7-3 Eksklusjon: Har et medlem opptrådt åpenbart i strid med disse vedtekter eller deres prinsipper, kan styret gi medlemmet en irettesettelse og i alvorlige tilfeller ekskludere medlemmet. Medlemmet har anledning til å appellere en beslutning om eksklusjon til årsmøtet.